ප්රදර්ශනය

2019 දී කම්කරු රක්ෂණ ප්රදර්ශනය

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

චීන කම්කරු ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය 2020 - CIOSH බීජිං

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

චීන කම්කරු ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන පොළ 2020 - CIOSH Shanghai

100 වැනි චීන කම්කරු ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය. ෂැංහයි

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3